W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę gorzej
niż w sierpniu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w zakwaterowaniu i gastronomii,
największa poprawa – w transporcie i gospodarce magazynowej. W większości obszarów
oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.