W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu.
Oceny wzrosły jedynie w sekcji budownictwo. Największe pogorszenie ocen nastąpiło
w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w zakwaterowaniu i gastronomii.