Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia). Niekorzystne opinie zgłaszają podmioty działające w zakresie budownictwa i handlu detalicznego.