Opracowanie zawiera informacje nt. pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2020 r. oraz prezentuje
zaistniałe zmiany w relacji do lat 2019 oraz 2012.