Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w województwie opolskim na koniec
IV kwartału 2018 r. wyniosła 8,3 tys. i w relacji do lat 2017 i 2010 zwiększyła się.