Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 1 kwartale 2022 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2021 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz przyczyn bierności zawodowej.

W opracowaniu uwzględniono przeliczone wyniki BAEL dla lat 2010–2020, zgodnie z wprowadzoną zmianą definicji głównych kategorii osób na rynku pracy (obowiązujące definicje zamieszczono w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski).