Opracowanie zawiera dane statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej województwa opolskiego. Prezentuje informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracji ludności.