Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2015 r.” jest kontynuacją informacji sygnalnej Urzędu z zakresu finansów publicznych. Publikacja zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim, które opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Prezentowane kategorie budżetowe pogrupowano według obowiązującej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dane budżetowe za 2015 r. zostały przedstawione w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz na tle wyników osiągniętych ogółem w kraju.