Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2014 r.” stanowi pierwszą edycję informacji sygnalnej Urzędu z zakresu finansów publicznych. Publikacja zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim, które opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Prezentowane kategorie budżetowe pogrupowano według obowiązującej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dane budżetowe za 2014 r. zostały przedstawione na tle wyników osiągniętych w poprzednim okresie sprawozdawczym.