Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak zbierane są dane do prowadzonych badań

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Jednym z podstawowych zadań statystyki publicznej, o których stanowi ustawa, jest zbieranie i gromadzenie danych statystycznych:

 • od i o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności oraz
 • od i o osobach fizycznych dotyczących ich życia i sytuacji
 • ze wszystkich dostępnych źródeł, określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej albo w odrębnych ustawach m.in.
  • z badań pełnych, spisów powszechnych,
  • z badań prowadzonych metodami reprezentacyjnymi,
  • ze źródeł administracyjnych.

Program badań statystycznych statystyki publicznej jest to wykaz ustalający zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z nim obowiązki.

Stosowane techniki przekazywania danych statystycznych:

 • Internet (Portal Sprawozdawczy, poczta elektroniczna),
 • wywiad bezpośredni (z wykorzystaniem formularza papierowego lub CAPI - wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym),
 • wywiad telefoniczny (tradycyjny lub CATI - wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym).

Od 2000 r. we wszystkich Urzędach Statystycznych istnieją Wydziały Badań Ankietowych, zajmujące się realizacją społecznych i rolniczych badań statystycznych poprzez sieć ankieterów terenowych.

Realizują badania:

 • ciągłe,
 • cykliczne,
 • jednorazowe
 • oraz badania na zlecenie i indywidualne zamówienie, nieobjęte programem badań statystycznych statystyki publicznej.

Społeczne badania ankietowe są dobrowolne, prowadzone metodą reprezentacyjną.

Notowania cen oraz rolnicze badania ankietowe są obowiązkowe, przy czym w przypadku tych badań dobór próby jest celowy.

Badania w województwie opolskim w 2014 r. realizuje 34 ankieterów terenowych:

 • 34 w Opolu

W przypadku dużego obciążenia badaniami istnieje możliwość zaangażowania pracowników na co dzień wykonujących pracę w biurze (tzw. ankieterów zmiennych).

Od 1 stycznia 2009 roku Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako obowiązującą bezpieczną elektroniczną formę przekazywania danych statystycznych. Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej podmioty gospodarki narodowej, dla których został określony obowiązek sprawozdawczy powinny przekazywać dane w formie elektronicznej na PORTAL SPRAWOZDAWCZY GUS. W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto. Dla wybranych sprawozdań pod adresem http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm zostaną również udostępnione aplikacje off-line, które dają możliwość wypełnienia sprawozdań na Państwa komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysłania ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej.

 • Spisy powszechne

Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa.

Narodowy Spis Powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Powszechny Spis Rolny został przeprowadzony w celu dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, użytkowania gruntów i powierzchnia zasiewów, zwierząt gospodarskich oraz ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń, zużycie nawozów, a także pracujących w gospodarstwie rolnym, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego, korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa i metod produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko).

 • Źródła administracyjne

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy prowadzące urzędowe rejestry i Narodowy Bank Polski nieodpłatnie przekazują służbom statystyki publicznej zgromadzone dane administracyjne w zakresie, formie i terminach określanych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w formie wyciągów z rejestrów, kopii: zbiorów danych, zebranych deklaracji, dokumentów ewidencyjnych i innych formularzy urzędowych, wyników pomiarów, danych monitoringu środowiska oraz udostępniają dane z baz danych systemów informatycznych.

Zbiory danych administracyjnych pozyskane są z systemów centralnych, m.in.: Ministerstwa Finansów/urzędów skarbowych - systemu informacyjnego prowadzonego przez organy podatkowe; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zbioru PESEL i centralnej ewidencji pojazdów CEP; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowego Funduszu Zdrowia - Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - Państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju i ortofotomapy dla obszaru Polski; oraz rozproszonych: urzędów marszałkowskich - Bazy Danych Obiektów Topograficznych; starostw powiatowych - ewidencji gruntów i budynków i systemów informacyjnych PUP; urzędów gmin - ewidencji podatkowej nieruchomości EPN i gminnych zbiorów meldunkowych.

Do góry