W województwie opolskim pogłębiający się proces starzenia społeczeństwa i zwiększający się udział osób starszych w strukturze ludności stanowi wyzwanie dla polityki społecznej, gospo­darczej oraz rynku pracy. Odpowiedzi na pytania odnośnie sytuacji osób w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy dostarcza reprezentacyjne badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).