Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gry, zabawy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

STATYSTYKA – KAŻDY CHĘTNIE KLIKA!

Urząd Statystyczny w Opolu zachęca do udziału w quizie wiedzy o statystyce. Każdy może sprawdzić, a także pogłębić swoją wiedzę.
Quiz pokazuje statystykę jako uniwersalną dyscyplinę naukową, pozwala uczestnikom  interpretować dane i samodzielnie je obliczać.
Quiz można rozwiązywać wiele razy (dowolna liczba logowań), co pozwala utrwalić nowe wiadomości! Dwadzieścia dwa pytania zawierają tablice i wykresy pochodzące z wydawanych w ostatnich latach publikacji i opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Opolu. Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.
Zapraszamy!

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Hanna Sterniuk – Mościcka     77 423 10 01  wew. 101  


Kliknij tutaj aby rozpocząć quiz

Po zakończeniu i kliknięciu "SPRAWDŹ",  w tym miejscu pojawią się wyniki.
Aby ponownie rozwiązać quiz trzeba odświeżyć stronę. 
 

1. Na podstawie danych statystycznych ujętych w tablicy określ jaki procent stanowiły kobiety
     w stosunku do wszystkich osób w grupie wiekowej 13–15 lat w województwie opolskim w 2011 r.?


a. 49,1%
b. 48,9%
c. 49,4%

2. Korzystając z danych zawartych w tablicy odpowiedz, ile wynosił przyrost naturalny
     w województwie opolskim w 2011 r.?


a. -1033
b.  1033
c.  8686

3. Najniższym poziomem Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) są:
a. gminy
b. miejscowości statystyczne
c. sołectwa

4. TERYT to:
a. Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
b. system identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego
c. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

5. Jaka była średnia cena detaliczna 1 kg jabłek w sierpniu, jeżeli w pięciu objętych badaniem
     sklepach detalicznych 1 kg jabłek kosztował: 1,20 zł; 1,15 zł; 1,30 zł; 1,35 zł; 1,00 zł?

a. 1,30 zł
b. 1,20 zł
c. 1,35 zł

6. Korzystając z danych zawartych w tablicach odpowiedz na pytania:

A.Ile wynosił współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności w województwie opolskim w 2011 r.?
a. 8,6
b. 8,5
c. 8,7

B.Ile wynosił współczynnik umieralności niemowląt (na 1000 urodzeń żywych) w 2011 r.?
a. 3,4
b. 3,8
c. 3,7

7. Portal sprawozdawczy to:
a. aplikacja służąca wypełnianiu formularzy sprawozdawczych on-line
b. aplikacja umożliwiająca przeglądanie danych statystycznych
c. aplikacja służąca wyszukiwaniu podmiotów gospodarki narodowej

8. Korzystając z danych zawartych w tablicy odpowiedz na pytania:

A. Spośród wymienionych województw wskaż województwo o najwyższym wskaźniku gęstości zaludnienia:
a. śląskie
b. małopolskie
c. mazowieckie

B. Spośród wymienionych województw wskaż województwo o najniższym wskaźniku gęstości zaludnienia:
a. lubuskie
b. warmińsko-mazurskie
c. podlaskie

9. Jaki procent stanowią mężczyźni w wieku mobilnym w województwie opolskim w 2011 r.
     wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym?


a. 58,8%
b. 61,3%
c. 30,8%

10. Co to jest współczynnik skolaryzacji?
a. jest miarą powszechności nauczania; wyrażony jest w ujęciu procentowym
b. jest zjawiskiem naprzemiennego występowania niżu z wyżem demograficznym
c. jest jedną z metod badań naukowych, którą stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych

11. Wskaż wykres kołowy, który odzwierciedla dane z tablicy.


a.
b.
c.

12. W roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach uczyło się 1210,0 tys. uczniów.
       Określ jaki stanowili procent w ogólnej liczbie ludności kraju w 2011 r.?


a. 3,1%
b. 3,4%
c. 3,0%

13. Mediana to:
a. przewidywanie przyszłej liczby ludności i jej struktury według płci i wieku, na podstawie z góry przyjętych założeń
b. wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji
c. cecha statystyczna, której wzrost wartości świadczy o wzroście poziomu zjawiska złożonego, a spadek wartości świadczy o spadku poziomu zjawiska złożonego

14. Podział trójstopniowy kraju obejmuje:
a. województwa, powiaty, gminy
b. województwa, gminy, sołectwa
c. gminy, miejscowości, sołectwa

15. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tablicy określ jaki procent mężczyzn
       w wieku 15–24 lat było na koncercie muzyki rock, pop?


a. 24,18%
b. 19,33%
c. 13,07%

16. Jaki procent stanowią zamki, pałace i dwory w stosunku do wszystkich zabytkowych obiektów
       nieruchomych w województwie opolskim?


a. 8,0%
b. 6,3%
c. 6,2%

17. Co to jest „REGON”? Zaznacz błędną odpowiedź.
a. zbiór informacji o podmiotach gospodarki narodowej, prowadzony w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych
b. dziewięciocyfrowy, niepowtarzalny numer identyfikacyjny nadawany podmiotom gospodarki narodowej
c. system rejonów statystycznych, gruntów i budynków

18. Odpowiedz na podstawie danych zawartych w tablicy, w którym z wymienionych poniżej
       województw mieszkało na wsi w 2011 r. mniej niż jedna czwarta abonentów telewizyjnych?


a. opolskie
b. śląskie
c. podlaskie

19. Która z poniższych odpowiedzi dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
       i Mieszkań 2011 jest błędna?

a. był pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej
b. był badaniem obowiązkowym realizowanym w oparciu o ustawę
c. był realizowany w jednym terminie z Powszechnym Spisem Rolnym

20. Na podstawie poniższego wykresu uzupełnij notatkę (wybierz odpowiedni zestaw odpowiedzi):

W 2010 roku najpopularniejszym sportem w Polsce była                       trenowało ją około 47% wszystkich ćwiczących w sekcjach sportowych. Liczba ćwiczących tę grę sportową przewyższała ponad dziewięciokrotnie liczbę ćwiczących w kolejnym pod względem popularności sporcie                       (4,9%) wszystkich ćwiczących w sekcjach sportowych. W 2010 roku trzecie miejsce zajmowało karate (                      %) a następnie                       (3,0%).

a. piłka nożna, piłce siatkowej, 3,6%, lekkoatletyka,
b. piłka sitkowa, karate, 2,8%, sporty zimowe
c. koszykówka, pływaniu, 2,1%, tenis stołowy

21. Przyporządkuj opisy:

      a. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej
      b. Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej
      c. Nomenklatura Scalona

A. EUROSTAT
a.
b.
c.

B. NACE
a.
b.
c.

C. CN
a.
b.
c.

22. Poniższy wykres kolumnowy przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
       w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim. Która odpowiedź odzwierciedla
       sytuację pokazaną na wykresie?


a. w styczniu 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 0,7% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2012 r.; w odniesieniu do grudnia 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obniżyło się o 5,6%
b. w styczniu 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 0,7% niższe niż w analogicznym miesiącu 2012 r.; w odniesieniu do grudnia 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obniżyło się o 5,6%
c. w styczniu 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 0,7% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2012 r.; w odniesieniu do grudnia 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 5,6%

 


Aby ponownie rozwiązać quiz trzeba odświeżyć stronę. 

Do góry